Algemene voorwaarden

1. Onze aanbiedingen en prijzen zijn algemeen vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk vermeld, bij kennisname door Art de Vivre van de ondertekende offerte, komt de overeenkomst tot stand.

2. De aangegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend. Elke vertraging in de uitvoering van de bestelling of levering, welke deze ook mag zijn, kan geen aanleiding geven tot vernietiging of eis tot schadevergoeding noch enige verantwoordelijkheid in hoofde van Art de Vivre.

3. Indien de offerte wegens omstandigheden bij de opmeting werd opgemaakt in VH (vermoedelijke hoeveelheden) is, wat niet in de offerte vermeld staat, niet in de opgegeven prijs voorzien. Wijzigingen in de vooropgestelde opbouw of in aantallen zal leiden tot een prijsaanpassing.

4. In geval van weigering de goederen in ontvangst te nemen, heeft Art de Vivre de keuze om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, dan wel de overeenkomst als verbroken te aanzien ten laste en ten nadele van de klant. Deze zal in geval van verbreking en rekening houdend met de winstderving, 30% van de overeengekomen prijs dienen te betalen als forfaitaire schadeloosstelling. Hetzelfde geldt indien Art de Vivre eenzijdig zou afzien van de overeenkomst. Alsdan is zij een vergoeding verschuldigd aan de klant van 10% van de overeengekomen prijs.

5. Eventuele betwistingen van de leveringen, werken of facturen moeten geformuleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst van de leveringen, werken of facturen en bij aangetekend schrijven. Dit is een vervaltermijn waarna de leveringen, werken of facturen geacht worden aanvaard te zijn.

6. De facturen zijn betaalbaar ten de vervaldag vermeld op de factuur. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest doen lopen van 8% per jaar, ten laste van de klant, vanaf de factuurdatum tot de dag van de integrale betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van €100,00.

7. Alle gevallen van onmacht, staking, oproer, oorlog, ongeval, gebrek aan grondstoffen, …ontstaan ons van alle verplichtingen. Zij geven de koper niet het recht zijn overeenkomst te verbreken. Dit geldt ook wanneer dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen bij de klant.

8. De goederen blijven eigendom van Art de Vivre tot zij volledig betaald zijn. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper niet gemachtigd de geleverde goederen te verpanden noch te vervreemden, in de meest uitgebreide zin van het woord.

9. Werken die niet opgenomen zijn in de overeenkomst worden uitgevoerd in regie zijnde de materiaalkost + 48 euro/per manuur exclusief BTW. Verhoudingen en afmetingen op plannen zijn steeds indicatief en niet bindend. Enkel technische maten, die expliciet zijn opgegeven zijn bindend. De studies, plannen, tekeningen voorgelegd aan de klant blijven eigendom van Art de Vivre, alle reproducties of kopijen ervan zijn verboden. Het gebruik van de ruimte waar de werken worden uitgevoerd wordt afgeraden zolang er geen definitieve oplevering is geweest.

10. Bij het onderbreken van de overeengekomen werkzaamheden door niet voorziene omstandigheden, overmacht of door werkzaamheden uitgevoerd door derden kan eventuele directe of indirecte schade toegebracht door derden aan de reeds geplaatste constructies en toestellen, niet ten laste worden gelegd van Art de Vivre. Tussentijdse werken door derden worden steeds vooraf gemeld en zullen gebeuren na bespreking en een tussentijdse oplevering van de reeds gevorderde werken.

11. De facturen vervallen op de vervaldag vermeld op de factuur. Iedere som (incl. BTW) niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten van 15% per jaar bedragen.

12. Indien geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50,00.

13. Alle gevallen van overmacht, staking, oproer, oorlog, ongeval, gebrek aan grondstoffen,……ontstaan ons van alle verplichtingen. Zij geven de koper niet het recht zijn overeenkomst te verbreken. Dit geldt ook wanneer dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen bij onze klanten.

14. De goederen blijven onze eigendom tot zij volledig betaald zijn. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper niet gemachtigd de geleverde goederen te verpanden of te belenen, in de meest uitgebreide zin van het woord.

15. De studies, plannen of tekeningen voorgelegd aan de koper blijven onze eigendom, alle reproducties of koppies ervan zijn verboden.

16. Het gebruik van de ruimte waar de werken worden uitgevoerd wordt afgeraden zolang er geen definitieve oplevering is geweest.

17. Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

18. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van deze offerte en van de overkomst en door ondertekening ervan erkent de klant er kennis van te hebben genomen en deze te aanvaarden.